Quy định và cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 133 theo mẫu mới nhất

Báo cáo tài chính theo thông tư 133 được quy định các vấn đề về nội dung, đối tượng áp dụng, trách nhiệm, sẽ được quy định như thế nào theo thông tư 133. Ngay bây giờ, chúng tôi sẻ chia sẻ cho các bạn đọc những vấn đề liên quan về quy định và cách làm báo cáo tài chính sao cho chi tiết và đấy đủ, chính xác nhất.

Quy định chung về báo cáo tài chính theo thông tư 133

Quy định chung về báo cáo tài chính theo thông tư 133/201/TT-BTC sẽ có những nội dung quy định liên quan về báo cáo tài chính. Mời các bạn đọc kỹ và tham khảo để biết và thực hiện chính xác theo các quy định dưới đây:Báo cáo tài chính

1. Mục đích báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính được dùng để cung cấp các thông tin liên quan về tình hình tài chính, kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp. Nhằm đáp ứng được các nhu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, các cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích từ những người sử dụng trong vấn đề đưa ra các quyết định kinh tế.

Báo cáo tài chính cung cấp những thông tin của doanh nghiệp về các vấn đề:

 • Tài sản
 • Nợ phải trả
 • Vốn chủ sở hữu
 • Doanh thu, các thu nhập khác, chi phí về sản xuất kinh doanh và các chi phí khác.
 • Lỗ, lãi và phân chia kết quả kinh doanh

Ngoài những thông tin trên, thì doanh nghiệp còn phải cung cấp thêm các thông tin khác ở trong bảng Bản thuyết minh báo cáo tài chính. Mục đích để giải trình thêm về những chi tiêu phản ảnh trên Báo cáo tài chính và chính sách kế toán, đã được áp dụng để ghi nhận lại các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Đối tượng báo cáo tài chính

Những đối tượng phải báo cáo tài chính theo năm là:

 • Hệ thống báo cáo tài chính theo năm được áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp có hình thức quy mô ở dạng vừa và nhỏ, thuộc mọi lĩnh vực và mọi tahnfh phần kinh tế trong nước.
 • Việc ký báo cáo tài chính đều phải được thực hiện theo các quy định của Luật kế toán.

Đối với doanh nghiệp không tự lập báo cáo tài chính, mà chỉ thuê các đơn vị kinh doanh của dịch vụ kế toán để lập báo cáo tài chính thì. Người hành nghề thuộc ở các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán đó phải:

 • Ký và ghi rõ số giấy chứng nhận đã được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán
 • Ghi đầy đủ tên đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán ở trên báo cáo tài chính của đơn đó.

3. Hệ thống báo cáo tài chính

Hệ thống báo cáo tài chính năm sẽ áp dụng cho các đơn vị doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhằm đáp ứng giả định hoạt động liên tục, bao gồm:

– Báo cáo bắt buộc:

 • Báo cáo tình hình tài chính: Mẫu số B01a-DNN
 • Báo cáo kết quả hoạt động của kinh doanh: Mẫu số B02-DNN
 • Bản thuyết minh về báo cáo tài chính: Mẫu số B09-DNN
 • Báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế phải lập, với gửi thêm bảng cân đối

– Báo cáo không bắt buộc nhưng khuyến khích lập:

 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Mẫu số B03-DNN

Hệ thống báo cáo tài chính năm được áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng không đáp ứng giả định hoạt động liên tục, bao gồm:

– Báo cáo bắt buộc:

 • Báo cáo tình hình tài chính: Mẫu số B01-DNNKLT
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B02-DNN
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu số B09-DNNKLT

– Báo cáo không bắt buộc nhưng lại khuyến khích lập:

 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Mẫu số B03-DNN

Hệ thống báo cáo tài chính năm bắt buộc phải áp dụng cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, sẽ bao gồm:

 • Báo cáo tình hình tài chính: Mẫu số B01-DNSN
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B02-DNSN
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu số B09-DNSN

Khi lập Báo cáo tài chính, mọi doanh nghiệp cần phải tuân theo biểu mẫu báo cáo tài chính đã quy định.

Trong thời gian áp dụng nếu cảm thấy cần thiết, các doanh nghiệp vẫn được sửa đổi và bổ sung báo cáo tài chính, để sao cho phù hợp với tùng các lĩnh vực hoạt động, với yêu cầu của quản lý doanh nghiệp. Nhưng bắt buộc phải được báo cáo tài chính chấp nhận bằng văn bản trước khi quyết định thực hiện.

Ngoài ra các doanh nghiệp cũng có thể lập thêm các mẫu báo cáo khác, nhằm phục vụ cho nhu cầu quản lý, chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất cũng như kinh doanh của đơn vị đó.

Yêu cầu đối với thông tin Báo cáo tài chính thông tư 133

Các thông tin trình bày trên báo cáo tài chính yếu cầu phải đủ mọi khách quan, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Có như thế mới phản ánh được tính trung thực, khách quan, hợp lý với tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Thông tin báo cáo tài chính cũng phải luôn thích hợp có như thế mới giúp người sử dụng báo cáo tài chính, có thể dự đoán, với phân tích được và cuối cùng là đưa ra giải pháp các quyết định kinh tế đúng đắn nhất.

Trên đây là những thông tin cần thiết liên quan đến vấn đến quyết định và cách lập báo cáo tài chính chính xác và đúng nhất. Hy vọng rằng bạn đọc có thể nắm được chính xác thông tin để điều hướng và sử dụng đúng các quy định về báo cáo tài chính của doanh nghiệp.